Idag publicerar Myndigheten för kulturanalys ny statistik över de offentliga medlen till kultur. Statistiken visar bland annat att de sammanlagda utgifterna för kultur hos stat, regioner och kommuner år 2018 uppgick till drygt 30 miljarder kronor, vilket motsvarade 2 935 kronor per invånare.

 

Totalt ökade samhällets utgifter för kultur år 2018 med 1,2 miljarder kronor i 2018 års priser, vilket motsvarade 4,2 procent, jämfört med 2017.  I kronor per invånare ökade utgifterna med 87 kronor. Statistiken visar bland annat att:

  • Statens samlade kulturbudget uppgick till 13,6 miljarder kronor, vilket var en ökning med 8,2 procent jämfört med 2017. Av den totala statsbudgeten utgjorde kultur 1,4 procent, drygt fem procent högre än föregående år. Hälften av de ökade utgifterna stod folkbildningen för och resterande ökning bestod bland annat av ökade anslag till allmän kulturverksamhet, samt bidrag till litteratur och kulturtidskrifter. En stor ökning syntes också inom området bildkonst, arkitektur, form och design där anslagen ökade med 42 procent. Samtidigt minskades bland annat anslagen till området mediefrågor.
  • Regionernas utgifter för kultur var sammanlagt 4,5 miljarder kronor, vilket var en minskning med 0,5 procent jämfört med föregående år. Kultur utgjorde 1,5 procent av regionernas totala utgifter. Av 21 regioner minskade nio regioner sina utgifter per invånare jämfört med 2017. Minskningen var tydligast rörande de övriga kulturutgifterna, där bland annat verksamhet med anknytning till bibliotek och litteratur samt verksamheter inom bild, form, design och hemslöjd ingår. Totalt minskade de övriga kulturutgifterna med 216 miljoner kronor mellan 2017 och 2018, vilket är en minskning med 14 procent.
  • Kommunernas utgifter för kultur 2018 uppgick till sammanlagt 11,9 miljarder kronor, vilket var en ökning med 1,7 procent. Kulturutgifternas andel av kommunernas totala utgifter minskar dock över tid. Av samtliga 290 kommuner minskade drygt hälften sina kulturutgifter sett till kronor per invånare i 2018 års priser jämfört med föregående år.

Till skillnad från tidigare år presenteras statistiken inte i en rapport utan i Excel-filer.

Statistiken finns att ladda ner i excelfiler i våra publikationer.

  • Moa Olin
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 11