Myndigheten för kulturanalys publicerar idag ny statistik över kulturmiljöområdet.

Rapporten Kulturmiljöstatistik, Kulturfakta 2020:1, redogör för skyddade och utpekade kulturmiljöer, kulturmiljöarbetets statliga anslag och ekonomi, verksamhet och årsarbetskrafter samt civila aktörers kulturmiljöarbete. Kulturmiljöstatistiken ingår i Kulturanalys uppdrag kring den officiella statistiken för kultur och fritid.

Rapporten visar bland annat att:

  • Sedan 2000 har två nya anslag till kulturmiljö tillkommit, den kyrkoantikvariska ersättningen och anslag till Bidragsfastigheter, sammantaget har anslagen till kulturmiljö gått från 500 miljoner kronor 2000 till över 1,2 miljarder 2018. Under samma tid har anslaget till kulturmiljövård dock minskat med 13 procent.
  • Flera länsstyrelser har minskat sina verksamhetsresurser till kulturmiljö. Mellan åren 2008 till 2018 motsvarar detta en minskning med 30 procent, från totalt 225 miljoner kronor till totalt 159 miljoner kronor i fasta priser.
  • Bland kommunerna är tillgången till planeringsunderlag för kulturmiljö fortsatt låg, 2018 svarade 50 procent av kommunerna att man hade ett kulturmiljöunderlag för hela eller delar av kommunen, övriga saknade.
  • Det är få förändringar i antalet skyddade och utpekade kulturmiljöer de senaste tre åren.
  • Flera länsstyrelser har påbörjat revideringsarbete i relation till riksintresse för kulturmiljövård, totalt har antalet riksintressen minskat från totalt 1 526 till 1 515 mellan åren 2017 och 2019.

– Kulturanalys slutsats är att det fortsatt är svårt att följa kulturmiljöarbetets verksamhet med hjälp av befintlig statistik, säger ansvarig utredare Malin Weijmer. Flera av de traditionella aktörernas roll har utvecklats och nya aktörer har tillkommit men det finns stora luckor i hur statistik kan samlas och sammanställas.

Här finner du rapporten Kulturmiljöstatistik, Kulturfakta 2020:1.

  • Malin Weijmer
  • Utredare, analytiker, verksamhetssamordnare Kulturanalys Norden
  • Telefon: 031-395 20 13