Idag publicerar Myndigheten för kulturanalys rapporten Samhällets utgifter för kultur 2014-2015 som ingår i Kulturanalys uppdrag om officiell statistik för kulturområdet. Den redovisar utvecklingen av anslagen till kultur inom staten, kommuner och landsting under 2015 samt över tid.

Under 2015 uppgick de sammanlagda medlen till kultur hos stat, regioner/landsting och kommuner till 26 miljarder kronor. Staten och kommunerna stod för den största delen av de offentliga utgifterna för kultur – 43 respektive 42 procent, och regioner/landsting för resten.

Rapporten visar bland annat att:

  • De offentliga medlen inom stat, kommun och landsting har ökat med totalt omkring 10 procent sedan 2008, och den största ökningen har skett sedan 2013. Medlen har ökat både i kronor och utslaget per invånare, medan kulturens andel av de totala budgetarna hos stat, regioner/landsting och kommuner har varit stabil eller minskat. Detta förklaras av att de totala budgetarna som helhet har ökat mer.
  • Statsbudgetens kulturanslag har ökat sedan 2006 och uppgick 2015 till drygt 11 miljarder kronor. Kulturens andel av statsbudgeten har legat stabil i ett antal år och var 2015 1,26 procent, vilket var en liten minskning. De flesta budgetposter har ökat de senaste tio åren, med undantag för bl.a. kulturmiljövård, bild och form samt presstödet, då detta är kopplat till tidningarnas upplagor vilka sjunkit.
  • Inom regioner/landsting uppgick medlen för kultur till knappt 4 miljarder kronor. Andelen har minskat svagt sedan 2013 och utgjorde 2015 i snitt 1,5 procent av de totala verksamhetskostnaderna. Bibliotek och litteratur är områden som minskat under perioden medan teater, dans och musik fått de största ökningarna.
  • I kommunerna stod kulturanslagen för totalt knappt 11 miljarder kronor. Här har kulturens andel i snitt minskat under en längre period och den varierar mycket mellan kommunernas budgetar – från 1 till 6,9 procent. Kulturanslaget per invånare i olika kommuner varierar mellan 494 och 2685 kronor.