Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling är en detaljerad agenda som antogs av FN:s alla medlemsstater i september 2015 i syfte att tillsammans verka för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Var kommer kulturen in i Agenda 2030 och hur mäter man den? Inom mål 11, ”Hållbara städer och samhällen”, finns ett delmål om stärkta insatser för skydd och bevarande av kultur- och naturarv. Genom att mäta samhällets utgifter för kultur- och naturarv är den tillhörande indikatorn tänkt att följa utvecklingen över tid. Myndigheten för kulturanalys ansvarar för att rapportera in siffrorna inom indikatorn till FN:s statistikorgan UIS i samråd med de delansvariga myndigheterna Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket.

Under december 2021 har Kulturanalys nu rapporterat in uppdaterade siffror inom indikatorn. De uppdaterade siffrorna, som också kommer rapporteras in till SCB för den nationella uppföljningen av Agenda 2030, visar att den statliga nivån i Sverige tar ett mycket stort ekonomiskt ansvar för skydd, vård och bevarande av kultur- och naturarv samt att utgifterna ökat från 2019 till 2020.

Rapporteringen av siffror bygger på en kombination av olika datakällor i den mån en nationell statistikinsamling och sammanställning finns tillgänglig. Kulturanalys utreder möjligheten till en mer komplett rapportering av indikatorn. Några utmaningar rör till exempel att redovisa regionala och kommunala utgifter för kultur- och naturarv mer heltäckande. Kulturanalys har också framfört generella synpunkter om att förtydliga kulturen mer inom olika delområden i Agenda 2030 som del i hållbar och social utveckling.

Nästa rapportering av siffror kommer att ske hösten 2022. För mer information kring Kulturanalys arbete med Agenda 2030, kontakta statistik@kulturanalys.se.

SCB:s portalsida för den nationella uppföljningen av Agenda 2030