Regeringen har gett Myndigheten för kulturanalys i uppdrag att göra en översyn av den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten. I uppdraget ingår att analysera hur kulturpolitiska insatser kan påverka den konstnärliga friheten inom bidragsgivandet och i styrningen av verksamheten. Översynen omfattar stora delar av kulturen, men inte arkiv, bibliotek, museer och kulturmiljö som regleras av speciallagstiftning. Översynen av bidragsgivningen ska avgränsas till kulturpolitiska insatser på statlig nivå, medan fokus för verksamhetsstyrningen ska vara på lokal och regional nivå.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 10 juni 2021.

Läs mer på Regeringskansliets webbplats