Myndigheten för kulturanalys har fått i uppdrag att undersöka förändringar i besöksmönstren på de statliga museerna efter återinförandet av entréavgifterna. Kulturanalys ska följa utvecklingen av museibesöken och analysera besöksmönstren i relation till de kulturpolitiska målen. Med besöksmönster avses publikens sammansättning med avseende på exempelvis kön, ålder, bostadsort och utbildningsbakgrund. Uppdraget kommer att genomföras under 2013 och ska redovisas till Kulturdepartementet i december 2013.