Ett av kulturpolitikens centrala mål är att alla ska ges möjligheter att delta i kulturlivet. För att få en bild av i vilken mån alla i Sverige ges denna möjlighet behöver befolkningens kulturvanor kunna följas. Myndigheten för kulturanalys har fått i uppdrag av regeringen att genomföra kulturvaneundersökningar med särskild redovisning av barns och ungas kulturvanor. Inom ramen för detta uppdrag har Kulturanalys genomfört en första pilotundersökning av barns och ungas kulturvanor. Studien har genomförts i samarbete med Stockholms stad under hösten 2013.

För Kulturanalys har undersökningen främst fungerat som en förberedande pilotundersökning inför framtagandet av en nationell kulturvaneundersökning. Syftet med undersökningen har varit att dels utveckla en metod för att fånga och följa barns och ungas kulturvanor över tid, dels belysa barns och ungas kulturvanor i några stadsdelar i Stockholms stad.

Piloten har varit inriktad på att utveckla frågor om kulturvanor hos barn och unga i åldersgrupperna 10–12 år, 13–15 år och 16–25 år. I undersökningen ställs frågor om kulturvanor både i termer av kulturdeltagande och kulturutövande inom huvudsakligen följande områden: eget skapande och utövande, läsning av böcker och tidningar, besök på bio, museum, utställning eller föreställning, ta del av kultur via medier (det vill säga se film, se/lyssna på musik eller konserter eller annan kultur, se/lyssna på program om kultur), samhällsdeltagande och kurser/kulturskola och motiv och hinder för kulturdeltagande och kulturutövande.

Resultaten från undersökningen går att ta del av i Kulturanalys promemoria Barns och ungas kulturvanor. Redovisning av en pilotundersökning genomförd i Stockholms stad 2013.