Myndigheten för kulturanalys har ett regeringsuppdrag att undersöka möjligheten att utveckla indikatorer på kulturområdet. Bakgrunden till uppdraget är att riksdagspartierna behöver kunna följa utvecklingen av kulturområdet över tid och värdera resultaten av offentlig insatser i relation till de nationella kulturpolitiska målen.

Vi har nu lämnat in vår tredje återrapportering av uppdraget. En central utgångspunkt för vårt arbete har varit kritiken mot en alltför rigid form av mål- och resultatstyrning. I promemorian presenterar vi därför ett förslag till en målstruktur och ett tillvägagångssätt för att ytterligare utveckla longitudinella data och i vissa fall indikatorer samt andra bedömningsgrunder som sammantaget kan ge en samlad bedömning av kulturpolitikens effekter på en övergripande nivå. Vår rekommendation är därmed att kulturpolitikens resultat bör bedömas med stöd av en kombination av longitudinella data, vissa indikatorer och kvalitativa underlag och analyser.

Promemorian Utveckling av resultatindikatorer för kulturpolitik finns för nerladdning här.