Under cirka två år har ett projekt pågått inom ESSnet-culture (The European Statistical System network on culture). Projektets syfte har varit att titta på hur arbetet med kulturstatistik kan harmoniseras inom EU för att kunna jämföra data mellan medlemsstater. Den 17 till 18 oktober hölls en avslutningskonferens i Luxemburg för att summera och presentera arbetets resultat, slutsatser och rekommendationer.

Från Sverige deltog Rickard Bengtsberg och Erik Peurell från Myndigheten för kulturanalys samt Lars Bager-Sjögren och Anne Kolmodin från Tillväxtanalys.

Arbetet har bestått av fyra arbetsgrupper så kallade Task Forces (TF) med olika inriktningar. TF 1 har tittat på ramverk och definition av kultur i syfte att utveckla en harmoniserad definition av kultur som kan användas i statistikarbete av hela EU. TF 2 arbetade på metoder för att studera offentlig finansiering och utgifter för kultur samt även hushållens kulturutgifter. TF 3 tittade på kulturella och kreativa näringar (Cultural Industries) med syftet att hitta en gemensam metodik för att identifiera dessa typer av företag i nationalräkenskaperna. Data kan sedan hämtas från nationalräkenskaperna – till exempel Svensk Näringsgrensindelning (SNI) och Standard för Svensk Yrkesklassificering (SSYK) – och användas för att studera dessa företag. TF 4s syfte var att titta på metoder för att analysera kulturvanor, kulturutövande och kopplingen mellan kultur och andra sociala aspekter. Arbetet har samordnats och letts av kulturministeriet i Luxemburg och finansierats av Europeiska Kommissionen.

Under den första konferensdagen behandlades i huvudsak de fyra arbetsgruppernas slutsatser och rekommendationer. Även kultursstatistikens plats i en politisk och statistisk såväl som i en internationell kontext diskuterades. Under den andra konferensdagen behandlades under tre sessioner kulturellt utövande, ökad jämförbarhet i data mellan medlemsstater samt kulturella och kreativa näringar. Under sessionen om kulturella och kreativa näringar deltog Lars Bager-Sjögren från Tillväxtanalys i panelen.

Kulturanalys anser att det här är ett viktigt arbete som har gjorts. Framtagandet av ett ramverk för kulturstatistik samt förslag till variabler och enkäter för satelliträkenskaper och kulturvaneundersökningar utgör en nödvändig grund för att utveckla en harmoniserad kulturstatistik på europeisk nivå. Hur det arbetet fortsätter inom Eurostat och andra EU-instanser är i dagsläget oklart, men det är viktigt att det kommer igång konkreta projekt för att resultat inte ska tappas bort. ESSnet-cultures arbete och rekommendationer ska presenteras för EUs kulturministrar under ett ministermöte i slutet av november.