Den 6-7 oktober genomfördes konferensen Kultur för livet i Malmö. Temat för konferensen var sambandet mellan kultur, hälsa och livskvalitet.

Myndigheten för kulturanalys bevakade konferensen och kunde konstatera att en intressant trend i forskningspresentationerna var synen på kultur som en del i ett helhetstänkande kring livskvalitet och välfärd. Tyngdpunkten i forskning och diskussion har förskjutits mot förebyggande insatser från rehabilitering och sjukvård, även om dessa områden fortfarande också är viktiga. Nyckelordet på konferensen var salutogenes – ett salutogent synsätt lyfter fram de faktorer som orsakar hälsa, till skillnad från det patogena, som undersöker orsaker till sjukdom. Som en trendspaning kan nämnas hur en av forskarna framhöll att tre länder som alternativ till BNP introducerat en beräknad bruttonationallycka (eller motsvarande): Bhutan, Norge och Storbritannien.

Vid sidan av det vetenskapliga programmet bjöd konferensen även på två kulturpolitiska nyheter. Först berättade kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i sitt tal, att regeringen beslutat låta Kulturrådet fördela 30 miljoner kronor i bidrag till utveckling av pågående eller genomförda projekt med kultur för äldre. Pengarna kommer från Socialdepartementet och är sökbara under 2011. Region Skåne har de senaste tre åren varit värd för ett nordiskt projekt för att öka samverkan mellan länderna inom området kultur och hälsa. Vid konferensen överlämnade regionen till representanter för Nordiska rådet en rekommendation om hur ett fortsatt nordiskt samarbete kring kultur och hälsa skulle kunna organiseras och finansieras. Det centrala förslaget i rekommendationen är att det etableras en nordisk koordinerings-/nätverksfunktion för kultur och hälsa. Senare under konferensen meddelades att Nordens välfärdscenter kan föreslås få ett sådant uppdrag. Nordens välfärdscenter arbetar på uppdrag av Nordiska ministerrådet och är placerat i Stockholm.