Myndigheten för kulturanalys genomförde den 7 och 8 september två idéseminarier: ett om kulturens finansiering och ett om barns och ungas kultur. Detta gjordes som ett led i förberedelserna för att ta fram forskningsbaserade underlag för kommande rapporter till regeringen.

Kulturanalys ska senast den 1 mars varje år leverera en rapport till regeringen, baserad på de analyser, utvärderingar och bedömningar som myndigheten har gjort. I Kulturanalys långsiktiga planeringsarbete har vi ringat in barns och ungas kultur som ett område för fördjupade analyser i någon av rapporterna 2013 eller 2014. Ett annat sådant fördjupningsområde är kulturens finansiering.

Till seminariedagarna var ett femtiotal personer inbjudna, såväl forskare som praktiker, representanter för institutioner och ideella organisationer, bidragsgivare och kulturutövare. Målet var att genom koncentrerade diskussioner, med hjälp av open space-metod, kunna lista ett antal kärnfrågor för analys och utvärdering inom respektive tema. Ett annat syfte var att också få förslag på metoder att angripa dessa frågor och väcka forskarnas intresse för att närma sig något av frågekomplexen.

Under seminariedagarna fick de särskilt inbjudna deltagarna själva formulera diskussionsämnen. Deltagarna fick sedan välja vilka ämnen och i vilka grupper de var intresserade av att diskutera. Resultatet av de två dagarna blev närmare 40 gruppdiskussioner som dokumenterades. Utifrån dokumentationerna gjorde sedan deltagarna en prioritering av vilka frågor inom respektive område som är i störst behov av utvärdering och analys.

Kulturanalys bearbetar nu alla förslag som lämnades under de två dagarna. Senast den 8 oktober 2011 ska Kulturanalys lämna besked om hur myndigheten går vidare med arbetet inom de två temaområdena.