European Group on Museum Statistics (EGMUS) är en grupp som bildades 2002 med syfte att arbeta för insamling och publicering av jämförbar statistik från museer inom Europa. För närvarande är 27 länder, inom och utanför Europeiska unionen, medlemmar. Den 15-16 november 2012 hölls det trettonde plenarmötet i Berlin, på vilket Myndigheten för kulturanalys deltog.

Under första dagen presenterades arbetet med European Statistical System Network on Culture (ESSnet-Culture) samt den slutgiltiga rapporten som publicerades i oktober 2012. ESSnet-Culture var ett tvåårigt projekt med syfte att ta fram ett ramverk för kulturstatistik som kan gälla för hela EU. Arbetet genomfördes som en öppen förfrågan där EU-medlemmar, EU-kandidatländer och EFTA-länder deltog. ESSnet-Culture arbetade med att ta fram ett generellt ramverk samt ett ramverk för statistik om kulturnäringar, finansiering av kultur och statistik om kulturvanor.

Under dagen presenterades även arbetet med att ta fram en ISO-standard för museistatistik liknande den som finns för bibliotek. Utvecklingen av en ISO-standard för museistatistik är i sin linda och kommer att påbörjas under 2013. Syftet med att utveckla en standard för museistatistik är att öka jämförbarheten internationellt.

Dagen avslutades med att diskutera EGMUS nya webbplats och hur den kan utvecklas för bli ännu mer informativ och på ett bra sätt kunna visa jämförbar statistik över Europas museer.

Plenarmötets andra dag inleddes med en presentation av ENUMERATE-projektet. ENUMERATE bygger på NUMERIC-projektet och är ett projekt finansierat av Europeiska kommissionen i syfte att samla in baslinjedata om digitalisering, digitalt bevarande och onlineåtkomst av kulturarv inom Europa.

Dagen fortsatte med diskussioner om hur europeisk museistatistik kan utvecklas samt information om vilka utvecklingsarbeten som pågår i de europeiska länderna. Bland annat presenterade Tjeckiens statistiska centralbyrå arbetet med att ta fram nyckeltal för museer i syfte följa utvecklingen inom museisektorn.