Den 23-25 augusti deltog Myndigheten för kulturanalys i den 5:e nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning i Norrköping

Programmet var digert och kvaliteten på presentatörer och presentationer var genomgående hög. Professor Svante Beckman inledde med en episk översikt över kulturpolitikens historiska utveckling och centrala frågeställningar under rubriken Kulturpolitikens gränsland. Därefter tog den danske Centreledaren Dorte Skot-Hansen vid och beskrev kulturpolitikens dilemman utifrån ett lokalt/kommunalt perspektiv. Andra höjdpunkter den första dagen var Jenny Johannissons analys av Centrum och periferi i nordisk kulturpolitik och Sigrid Røysengs reflektioner kring Konsten i kulturindustrins tidevarv. 

Dag 2 inleddes med Professor Per Mangsets retoriska fråga om det är möjligt att demokratisera kulturen. Han konstaterade att det har varit – och är fortfarande – ett centralt kulturpolitiskt mål, men menade att det är oklart vad det innebär, nästan omöjligt att nå och tveksamt om det ens är eftersträvansvärt. Därefter följde flera intressanta parallella paperpresentationer som handlade om allt från Begeistringsforskning eller evalueringstyrani till De mindre filmkulturernas arkivpolitik. Passande nog avslutades konferensen med en kritisk självreflektion från forskarsamhället. Under rubriken Kulturpolitik som ideologiproduktion diskuterades sambanden mellan forskning och politik.

Myndigheten för kulturanalys fick också möjlighet att presentera sin verksamhet både i plenum och i en av de parallella sessionerna. Plenarpresentationen väckte stort intresse och det efterföljande seminariet blev mycket välbesökt. Den samlade reaktionen från forskarsamhället var att myndighetens uppgift var mycket viktig och intressant, men samtidigt mycket svår. Man kunde i reaktionerna också utläsa en viss besvikelse över att myndighetens budget för upphandling av forskarinsatser var så liten.

Konferensen kommer att dokumenteras i en skrift som Myndigheten för kulturanalys finansierar. Den kommer att kunna laddas ner från vår webbplats.