I budgetpropositionen som presenterades förra veckan aviseras att Myndigheten för kulturanalys avvecklas under 2015. Regeringen avser att återkomma med förslag på hur vissa delar av verksamheten ska tas om hand framöver. Det handlar främst om den officiella statistiken samt den övergripande uppföljningen och analysen av kulturpolitikens utfall.

Av budgetpropositionen framgår att den analysverksamhet som bedrivs vid de sektorsspecifika utvärderingsmyndigheterna inom statsförvaltningen delvis kan överlappa den analysverksamhet som ansvariga myndigheter själva bedriver. Mot den bakgrunden gör regeringen bedömningen att Myndigheten för kulturanalys ska avvecklas. Det har inte riktats någon kritik mot myndigheten utan tvärtom har myndighetschefen Sverker Härd fått information om att Kulturanalys anses ha ett utfört ett värdefullt arbete.

– Det behövs en oberoende och kompetent kulturpolitisk utvärderingsmiljö i Sverige. Det stärker såväl kulturpolitiken som kulturlivet. Jag hoppas därför att regeringen inför framtiden tar vara på det som vi har gjort och att man inte tappar bort viktiga frågor på vägen. Det är viktigt att betona att det behövs kontinuitet i den här typen av verksamhet och att det tar tid att bygga upp en stark kompetens, säger Sverker Härd.

I nuläget har Kulturanalys inte mer information om hur verksamheten kommer att planeras framöver mer än att myndigheten har fått ett anslag som täcker hela 2015.