Myndigheten för kulturanalys presenterar i en promemoria en redovisning av ett uppdrag som regeringen gav myndigheten i regleringsbrevet för 2014. Uppdraget var att lämna förslag på hur en regelbunden utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen skulle kunna utformas. Ett viktigt underlag till promemorian utgörs av en rapport från den externa konsultfirman Education Analytics.

Kulturanalys skriver i promemorian att kulturverksamheten inom folkbildningen bör utvärderas

  • med ett tydligt lärandeperspektiv och i syfte att utveckla de utvärderade verksamheterna
  • mot bakgrund av folkbildningens alla fyra syften, men med särskild tonvikt på det fjärde syftet att folkbildningen ska bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet
  • med särskild inriktning på verksamheternas resultat och effekter
  • med s.k. teoribaserad programutvärdering som bas
  • genom mer eller mindre omfattande utvärderingar som kan genomföras parallellt och vars resultat sammanfattas i syntesrapporter vart tredje år

Promermorian Förslag till utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen kan laddas ner här.