Den 27 april deltog Myndigheten för kulturanalys i ett seminarium arrangerat av Centrum för turism, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, med namnet The Value of Culture där fyra forskare höll intressanta presentationer av pågående forskning.

Professor Bruno Frey, University of Zurich, inledde med en analys av hur olika objekt väljs ut som världsarv av UNESCO. Frågeställningen var om listan över världsarv verkligen kan anses spegla de mest värdefullas platserna och monumenten i världen.

Därefter följde Professor Trine Bille, Copenhagen Business School som diskuterade skillnaden mellan att betrakta kulturens värde ur ett strikt marknadsperspektiv respektive ur ett välfärdsperspektiv där även värden som saknar marknadspris beaktas. Bille konstaterade att det första synsättet har dominerat politiken under det senast decenniet, men att båda perspektiven behövs. Som exempel gavs en studie där människor i allmänhet angivit en positiv betalningsvilja för möjligheten att besöka den Kungliga Teatern i Köpenhamn, trots det faktum att de allra flesta danskar aldrig besökt teatern.

Professor David Throsby, Macquarie University, presenterade koncept och mätmetoder för att synliggöra kulturens värde på makro-, mikro- och individnivå. Även Throsby betonade det holistiska synsättet på kulturens värde, det vill säga att såväl de ekonomiska värden som har ett marknadspris som värden som saknar ett marknadspris måste beaktas.

Seminariet avslutades med att doktorand John Armbrecht, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, presenterade en uppsats med titeln ”Using scale to measure the value of cultural institutions”.