På vart tredje museum har personalen någon gång utsatts för våld och hot under 2015. Hot och trakasserier mot besökare har förekommit vid vart tionde museum. Det framkommer i Myndigheten för kulturanalys rapport Utsatta museer? som släpps idag.

I rapporten framkommer också att två tredjedelar (66 av de 98 svarande) av museerna har råkat ut för någon form av skadegörelse eller stöld under 2015. Den i särklass vanligaste typen av skadegörelse uppges vara klotter.

–Resultaten från vår kartläggning är oroväckande, men tyvärr inte helt överraskande. Snarast bekräftas den bild av situationen med hot och våld mot kulturinstitutioner och professionellt verksamma konstnärer som vi har sett i tidigare studier, säger Gunnar Myrberg, utredare vid Myndigheten för kulturanalys.

Kartläggningen visar att ett fåtal av de drabbade museerna har valt att avsluta eller inte genomföra specifika uppdrag till följd av skadegörelse, stöld, våld eller hot under 2015. Däremot har fler än hälften av de drabbade museerna valt att förstärka säkerheten eller på andra sätt minska utsattheten. Två av tre museer har utarbetade riktlinjer för dokumentation och hantering av skadegörelse, våld och hot och fyra av fem museer har en stödfunktion eller en kontaktperson för anställda som blivit utsatta för skadegörelse, våld eller hot i tjänsten.

Myndigheten för kulturanalys har genomfört en kartläggning inom ramen för Kulturanalys ansvar för officiell statistik för Sveriges museer. Rapporten är baserad på en enkätundersökning med 98 medelstora och stora museer och museimyndigheter i Sverige om förekomsten av skadegörelse, våld, stöld och hot. Rapporten Utsatta museer? kan laddas ner här.