Sedan Skapande skola-bidraget infördes 2008 har drygt 1 000 miljoner kronor avsatts till kommunerna för kultur i grundskolan. Men hur och i vilken grad uppnås syftet med statsbidraget? Har resurserna till kultur i skolan på något sätt förändrats efter införandet av Skapande skola? Har kulturinstitutioner och andra redan offentligt stödda verksamheter en konkurrensfördel gentemot andra aktörer?

Kulturanalys gav hösten 2014 två forskare i uppdrag att undersöka bland annat dessa frågor, och en summering av vad som framkommit i deras arbete publiceras nu i promemorian Skapande skola. Mer kultur till skoleleverna och mer jobb till konstnärerna?