Den 18-20 juni deltog Myndigheten för kulturanalys i Örebro universitets och SCBs sommarskola i statistik. Sommarskolan som är årligen återkommande har olika teman, årets tema var Asking and Answering Survey Questions – Cognitive and Communicative Processes.

Självskattningar av beteenden och attityder är en stor källa till data i officiell statistik och samhällsvetenskaplig forskning. Mätinstrument såsom enkäter och intervjuer försöker att på ett korrekt sätt att mäta de variabler som behövs för att kunna dra slutsatser om större undersökningspopulationer. Skattningarna från dessa undersökningar ligger till underlag för politiska beslut, test av vetenskapliga hypoteser, investeringar, marknadsföringsstrategier etc. Dessvärre är data bara så meningsfull som de svar uppgiftlämnare ger. Design av mätinstrument är därför kritiskt för att på ett korrekt sätt samla in de avsedda uppgifterna och kunna dra slutsatser om större grupper. Detta område behandlas tyvärr sällan utförligt i den ordinarie statistikutbildningen.

Inbjuden att undervisa på sommarskolan var Dr. Norbert Schwarz från University of Michigan där han bland annat är verksam som Charles Horton Cooley Collegiate Professor of Psychology. Från SCB deltog Fredrik Scheffer och Lina Andersson vid SCBs enhet för mätteknik.

Schwarz fokuserade på de kognitiva och kommunikativa processer som ligger till grund för egenrapportering. De frågor som togs upp var bland annat:

  • Hur uppfattar och tolkar uppgiftslämnare de frågor som ställs?
  • Vad kan de och kan de inte svara på?
  • Hur påverkar formuleringar, frågeformat och frågekontext de svar som ges?
  • Hur kan vi öka validiteten i beteendeundersökningar?
  • Vad bestämmer riktningen och storleken på kontexteffekter i attitydundersökningar?

Scheffer och Andersson talade på temat hur SCB designar och utvärderar enkäter med både kvalitativa och kvantitativa metoder samt hur tester och utvärdering av enkäter i praktiken fungerar på SCB. Deras presentationer visade också på problemen att utveckla enkäter för barn samt hur självskattningar kan användas för att mäta hotfulla ämnen såsom brott.