Samtliga regioner och landsting som ingår i samverkansmodellen eller som ska gå med från och med nästa år, ingår i Kultursamverkansnätverket. De allra flesta slöt upp när Myndigheten för kulturanalys bjöd in till ett första möte den 18 april i Stockholm. På programmet stod bland annat en presentation av Kulturanalys kommande enkätstudie av kultursamverkansmodellens effekter. Hur arbetet med att genomföra studien ska fortsättas och vad som är viktigt att titta på diskuterades av deltagarna.

Frågor som är viktiga att titta närmare på i kommande utvärderingar är bland annat: Leder modellen till ökad samverkan inom och mellan regioner/landsting? Innebär modellens införande en verklig decentralisering av kulturpolitiken? Hur utvecklas den samlade finansieringen av den kulturverksamhet som får statliga bidrag genom modellen? Främjas medborgarperspektivet och ett tvärsektoriellt perspektiv genom arbetet med kulturplanerna? Hur påverkas kulturens kvalitet av samverkansmodellens införande?

Arbetet med att utforma enkäten har nu tagit sin början. Kulturanalys besöker under våren alla regioner och landsting för att informera om studien och för att få synpunkter på vilka frågeställningar som är aktuella.

Enkäten beräknas gå ut i början av september. Nätverket kommer att samlas igen den 18 oktober för att diskutera resultatet av enkäten och hur svaren bör analyseras.