Aktuell och tillförlitlig statistik om kulturvanor behövs för att öka kunskapen om människors möjligheter och hinder att delta i kulturlivet. I dagsläget saknas sådan statistik. Det är därför angeläget att utveckla en ny kulturvaneundersökning, skriver Myndigheten för kulturanalys i sin nya skriftserie med kulturpolitiska rekommendationer som publiceras idag.

Det finns idag flera olika undersökningar om svenskarnas levnadsförhållanden, fritidsintressen och medievanor, men dessa har inte till huvudsyfte att belysa kulturvanor. Den enda kulturvaneundersökningen i Sverige Kulturbarometern, som Statens kulturråd ansvarat för, har inte uppdateras sedan 2003 och flera av frågorna är inte längre relevanta.

– Den tekniska utvecklingen under de senaste decennierna har radikalt förändrat förutsättningarna för produktion och konsumtion av kultur. Särskilt tydliga är förändringarna när det gäller barns och ungas kulturvanor. Därför behöver vi en ny nationell kulturvaneundersökning, säger Erik Peurell, utredare vid Myndigheten för kulturanalys.

I skriften Sverige behöver en ny kulturvanestatistik lämnar Kulturanalys ett antal rekommendationer till regeringen. Bland annat framhålls att en ny kulturvane­undersökning bör fokusera på innehåll i stället för form och distributionssätt, så att den blir mindre känslig för teknisk utveckling. Vidare framhålls att datainsamling bör ske vartannat år, för att tidigt kunna fånga upp förändringar. Barns och ungas kulturvanor bör ägnas särskild uppmärksamhet.