Regeringen beslutade den 27 juli 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av regeringens analys- och utvärderingsresurser. Översynen har omfattat bland annat Myndigheten för kulturanalys. Utredningen som antagit namnet Analys- och utvärderingsutredningen har nu överlämnat sitt betänkande med förslag på en strategi för förändrad styrning och organisering.

Strategin innebär i korthet att regeringen slår fast att den behöver analys- och utvärderingsresurser för sina uppgifter, att regeringen ger analys- och utvärderingsmyndigheterna ett tydligt och enhetligt uppdrag och att formerna för samspelet mellan regeringen och myndigheterna utvecklas. I strategin ingår också att regeringen genomför en omorganisation av sina sektorsanknutna analys- och utvärderingsresurser för att göra det möjligt att täcka fler sektorer utan att inrätta fler myndigheter.

För Kulturanalys del skulle det senare omfatta ett samgående med myndigheterna för Tillväxtanalys och Trafikanalys med namnet Myndigheten för Tillväxt- och samhällsbyggnadsanalys.

– Att utredningen slår fast att analys- och utvärderingsmyndigheterna har en central roll för regeringen och att förutsättningarna för analysmyndigheterna bör stärkas tycker jag är mycket positiva besked, säger Sverker Härd, myndighetschef för Kulturanalys. Det framgår av utredningen att detta behov också finns inom kulturpolitiken, och jag är glad att utredningen tydliggör att Kulturanalys ligger väl i linje med den analysverksamhet som utredningen förordar. När det gäller förslagen till organisering av analys- och utvärderingsmyndigheterna krävs ett mer genomarbetat underlag med vidare utgångspunkter.

Utredningen har letts av Urban Karlström. Läs betänkandet i sin helhet här.