En ny rapport från Myndigheten för kulturanalys överlämnas i dag till regeringen. Rapporten, Kulturanalys 2013, innehåller analyser och statistik över Kultursverige.

En utvärdering av kultursamverkansmodellen visar att det finns en försiktigt positiv inställning till kultursamverkansmodellen bland tjänstemän och politiker. I regioner och kommuner finns en uppfattning om att samverkan på kommunal och regional nivå inom kulturområdet ökar och att det är av godo för kulturlivet.

– Förväntningarna på kultursamverkansmodellen är på många sätt samstämmiga. Överlag finns en tilltro till att samverkans­modellen kommer att leda till mer samverkan och många menar att det i viss utsträckning kan leda till ett ökat kulturutbud, högre kvalitet i kulturutbudet och effektivare utnyttjande av offentliga medel, säger Agnes Ers, utredare på Myndigheten för kulturanalys.

Men det finns även kritiska röster – om än inte så många – som menar att den statliga finansieringen är otillräcklig och att styrningen från stat och regioner är för stark. Några menar också att det i praktiken inte blir några större förändringar i hur resurserna fördelas, åtminstone inte inom den närmaste tiden.

Rapporten till regeringen innehåller även en omvärldsanalys som visar att intresset för crowdfunding av kulturlivet ökar bland regionala och privata aktörer. Analysen visar emellertid att modellen inte är helt problemfri och att det krävs fortsatta analyser av vilka aktörer som gynnas eller missgynnas av modellen.

Resultaten av den utredning som gjorts om möjligheterna att bedöma effekter av kulturpolitik genom indikatorer presenteras också i rapporten. Analysen visar att det är möjligt att ta fram ett sådant indikatorsystem, men det är förknippat med många svårigheter och stora kostnader.

Kulturanalys 2013 är en årlig avrapportering till regeringen av Myndigheten för kulturanalys analyser och utredningar. Den kan laddas ner från webbplatsen.