Enligt regeringsuppdrag har Myndigheten för kulturanalys fått i uppdrag att göra en översyn av den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten. I uppdraget från regeringen ingår att analysera den statliga, regionala och lokala kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten. På statlig nivå ska fokus för översynen ligga på bidragsgivningen, medan fokus på den regionala och lokala nivån ska vara på verksamhetsstyrningen. Utredningen ska särskilt belysa principen om armlängds avstånd. Uppdraget slutredovisas den 10 juni 2021.

En första delredovisning av uppdraget gjordes den 15 maj 2020 och finns att läsa här.