Myndigheten för kulturanalys ska se över de gemensamma
bedömningsgrunder för kulturområdet som används i regeringens
resultatredovisning till riksdagen i budgetpropositionen och föreslå
förändringar. Förslaget ska utgå från de nationella kulturpolitiska målen
och uppgifter i form av bland annat statistik som löpande kan följas upp av
regeringen.