I denna årliga statistik följer Myndigheten för kulturanalys upp besöksutveckling och tillgänglighet på de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetet.

Uppföljningen innehåller följande uppgifter som redovisas totalt och per museum/besöksmål:

• antal besök per månad och för hela året, uppdelat på besökare upp t.o.m. 18 år respektive 19 år och äldre,
• förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent och även fördelat på ålder, kön, geografisk hemvist och skolbesök,
• uppgifter om respektive museums/besöksmåls entréavgift.