Myndigheten för kulturanalys har i uppgift att vartannat år ”redovisa en samlad uppföljning av de kulturpolitiska målen, baserad på de analyser, utvärderingar och bedömningar som myndigheten gjort”. Denna samlade uppföljning presenteras i form av en lägesbedömning: Kulturanalys 2024.

  • Jenny Johannisson
  • Utredare, analytiker, ställföreträdande myndighetschef
  • Telefon: 031-395 20 18