I denna rapport kommer Kulturanalys Norden att presentera en genomgång av statistik över sysselsättningen inom kultursektorn i de nordiska länderna. I rapporten redovisas även förutsättningarna för en fortsatt harmonisering av standarder för statistiken. I enlighet med de variabler som återfinns i Nordic Statistics Database (NSD) identifierar Kulturanalys Norden ett antal områden där förtydliganden eller utvecklingsarbete kan vara motiverat.

Publikationen ges ut av Kulturanalys Norden på uppdrag av Nordiska ministerrådet.