Fri entré på museer leder till fler besök, men inte till ett breddat deltagande. Det visar en ny rapport som Myndigheten för kulturanalys publicerar idag. Museernas besökstal ökar efter införande av fri entré. Det gäller i synnerhet museerna som omfattades av 2016 års fri entré-reform. Däremot finns inga tydliga tecken på att besökens sociala sammansättning ändrades.

Idag publicerar Myndigheten för kulturanalys rapporten Fri entré till museer. Fri entré-reformen är en av de mest välkända kulturpolitiska reformerna under 2000-talet, med syftet att öka och bredda deltagandet i kulturlivet.

Resultaten visar att fri entré leder till ökat deltagande i form av fler besök på de museer som inför det. Museer i allmänhet ser en större ökning i besökstalen de år som fri entré införs, jämfört med andra år. De statliga museer som ingick i fri entré-reformen fick en ordentlig ökning i antal besök i direkt anslutning till införandet, som inte syns till något annat år, eller på andra, liknande museer.

Det finns däremot inga tydliga tecken på att reformen ledde till breddat deltagande. Andelen av invånarna i Sverige som gick på museum ökade inte i anslutning till reformen – inte heller i Stockholm där de flesta museerna som ingick i reformen ligger. Det går inte heller att se någon förändring av den sociala sammansättningen bland de som besöker museerna. Kulturanalys slutsats av detta är att fri entré-reformen huvudsakligen bidrog till att öka besöken inom de grupper som redan innan reformen brukade besöka museum.

– Vi ser ingen förändring av andelen besök från de grupper som är underrepresenterade bland museibesökare, säger Erik Vestin, utredare på Kulturanalys. Andelen besök av män, äldre och boende längre ifrån museerna har förblivit sig lik. När det gäller andelen besök av personer utan eftergymnasial utbildning är resultatet mer osäkert, men det tycks inte ha skett någon märkbar förändring där heller.

Dessa resultat om ett tydligt ökat deltagande, men frånvaro av eller oklarhet kring breddat deltagande, är i linje med vad studier av fri entré i andra länder har funnit.

Rapporten Fri entré till museer har tagits fram som en del av ett större regeringsuppdrag om breddat deltagande i kultursektorn, vars slutrapport kommer att publiceras inom kort. Rapporten använder flera olika datakällor som Kulturanalys har byggt upp under åren, inklusive den officiella museistatistiken, kulturvaneundersökningar och publikundersökningar på en rad större museer.

Rapporten Fri entré till museer finns att hämta som pdf nedan.

  • Kontakt

  • E-post: statistik@kulturanalys.se