Rapporten Kultur inom räckhåll? som Kulturanalys Norden publicerar idag visar att det finns stora skillnader i de nordiska invånarnas geografiska tillgänglighet till kultur. I grunden hänger det ihop med att spridningen av kulturverksamheter är ojämn mellan stad och landsbygd. Även om tillgängligheten sammantaget är hög finns det delar av de nordiska länderna där avstånd till kultur är långa.

Nordiska invånare bosatta i mer urbana områden har kortare avstånd till kultur än övriga. Det handlar också om skillnader mellan de nordiska länderna där Danmark utmärker sig med en bättre geografisk spridning av kulturverksamheter och därmed mindre skillnader mellan invånarnas tillgänglighet till kultur.

– Vi frågar oss vad som krävs för att man ska känna att det är rimligt att ta del av kulturaktiviteter i ens vardag. När det blir långa avstånd så leder det till hinder att delta i kulturlivet. Vi ser också att det finns väldigt olika geografiska förutsättningar för kulturverksamhet, säger Malin Weijmer, verksamhetssamordnare Kulturanalys Norden.

I rapporten har Kulturanalys Norden i samarbete med Nordregio analyserat de nordiska invånarnas tillgänglighet till kultur baserat på avståndsberäkningar. Kulturverksamheter som studerats är bibliotek, museer, statligt finansierad scenkonstverksamhet och biografer. Detta är verksamheter som upprätthåller en hög grad av offentlig finansiering och lägger en infrastruktur för kulturpolitiken. Kulturanalys Norden har tidigare kartlagt nordiska invånares tillgång till kulturverksamheter på kommunnivå, denna rapport är en fördjupad studie av tillgänglighet.

– Vi konstaterar precis som i tidigare studier att den mest grundläggande kulturella infrastrukturen utgörs av ländernas folkbibliotek, vilket bidrar till lokaler för kultur som är tillgängliga i folks vardag, säger Malin Weijmer.

Rapporten Kultur inom räckhåll? – Avståndsanalys av de nordiska invånarnas tillgänglighet till kultur är utgiven av Kulturanalys Norden på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Kulturanalys Norden är ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik. Det är etablerat på initiativ av Nordiska Ministerrådet och ligger sedan 2016 som uppdrag hos Myndigheten för kulturanalys.

  • Malin Weijmer
  • Utredare, analytiker, verksamhetssamordnare Kulturanalys Norden
  • Telefon: 031-395 20 13