Efter covid-19-pandemin har gränsöverskridande pendling inom kultursektorn återhämtat sig inom Norden. Det geografiska gränsområdet med störst rörlighet är Öresundsregionen. I relation till arbetsmarknaden som helhet är det få sysselsatta inom kultursektorn som pendlar – för fjärde kvartalet 2022 handlade det om strax över 220 inpendlande till Danmark respektive 200 inpendlande till Sverige. Pendlingen genereras av kulturskapare från alla delar av Norden men är vanligast från de större länderna.

Det nordiska samarbetet vill främja gränsutbyten och fri rörlighet inom Norden. Även om det är förhållandevis små grupper av sysselsatta inom kultursektorn som pendlar mellan de nordiska länderna visar vår rapport Nordiska gränsutbyten och mobilitet inom kulturområdet att den nedgång som var under pandemin nu återhämtat sig.

– Vi har tidigare kunnat konstatera att det finns vissa försvårande omständigheter såsom skillnad i löneläge och arvodering samt att skattefrågor och tull skapar gränshinder. Samtidigt visar resultatet av denna rapport att det är en uppgång inom den arbetsrelaterade pendlingen och att kulturskapare rör sig mellan de nordiska länderna, säger Malin Weijmer, verksamhetssamordnare för Kulturanalys Norden.

Genom samarbete inom Norden skapas potentiellt en större arbetsmarknad för kulturskapare och det gäller såväl kortare uppdrag för frilansare som mer långsiktiga arbetstillfällen inom respektive lands kulturverksamheter. Med bättre utvecklad och anpassad statistik kan analysen av mobilitet inom kultursektorn förbättras, här behövs insatser från det nordiska samarbetet.

Rapporten visar att handeln med kulturella varor minskat i volym mellan de nordiska länderna under den senaste tioårsperioden. Detta kan vid en första anblick anses motsägelsefullt då samtliga nordiska länder vuxit både i termer av ekonomi och befolkning under samma period. Vi kan samtidigt konstatera att handeln med kulturella tjänster ökat, vilket sannolikt speglar en förflyttning av kulturella uttryck från varor till tjänster. Generellt dominerar svenskar pendlingsflödena liksom att handeln med kulturella varor och tjänster domineras av export från Sverige.

Rapporten Nordiska gränsutbyten och mobilitet inom kulturområdet finns att läsa nedan.

Kulturanalys Norden är ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik som etablerats på uppdrag av Nordiska Ministerrådet. Vi finns hos Myndigheten för kulturanalys.

  • Malin Weijmer
  • Utredare, analytiker, verksamhetssamordnare Kulturanalys Norden
  • Telefon: 031-395 20 13