Konstens och kulturens positiva påverkan på ekonomin, demokratin, den sociala utvecklingen och människors hälsa framhävs inom flera olika forskningsområden. Men det finns också forskning som ifrågasätter och problematiserar konstens och kulturens samhällsnytta. Detta framkommer i en kunskapsöversikt som Kulturanalys Norden publicerar idag.

I kunskapsöversikten Kulturens roll och nytta i samhällsutvecklingen presenteras en genomgång av hur forskningen bedömer konstens och kulturens betydelse och påverkan på ekonomi, hälsa, demokrati och hållbar utveckling i bred bemärkelse. Mycket forskning pekar på att konst och kultur bidrar, och kan bidra, positivt till sådant som platsers ekonomiska utveckling, samhällets sociala tillit och utveckling, men också till förändrade beteendemönster i relation till enskilda sakfrågor. Även konstens och kulturens positiva hälsoeffekter och att konst och kultur kan användas som behandlingsmetod inom sjukvården lyfts fram tydligt i forskningen. Samtidigt kritiseras de positiva resultaten i andra delar av forskningen.

– Kritiken handlar om hur studierna är genomförda och att det ofta är vaga, kortsiktiga och svårkontrollerade effekter som rapporteras där orsak-verkansambanden inte är tydliga. Det finns också en kritik mot hur forskningsresultaten tolkas på policynivå, säger Pelle Amberntsson, utredare på Kulturanalys Norden.

En annan typ av kritik handlar om att kulturens nytta för samhälle och individ utgör ett riskabelt, och olämpligt, mått på konstens och kulturens värde. Den risk som forskningen identifierar är att konstens och kulturens värde i alltför stor utsträckning sätts i relation till mål inom andra samhällsområden.

– Detta ses i flera fall som problematiskt i relation till idealet om konstens och kulturens autonomi. Det kan därför finnas skäl för kulturpolitiken i de nordiska länderna att ytterligare tydliggöra hur man ser på konstens och kulturens relation till mål inom andra politikområden, exempelvis när det är befogat och inte befogat med förväntningar på konsten och kulturen att bidra till olika former av samhällelig nytta, säger Pelle Amberntsson, utredare på Kulturanalys Norden.

Kunskapsöversikten visar också att det finns en lång tradition av att betona konstens och kulturens samhälleliga betydelse i de nordiska länderna, men att det skett förändringar i synen på denna roll.

– Historiskt har kulturen framför allt tilldelats en roll i den moderna och demokratiska nationalstatens uppbyggnad. Dagens kulturpolitik präglas snarare av perspektivet att konst och kultur kan främja olika delar av samhällets utveckling som platsers ekonomi och attraktivitet, människors hälsa och välbefinnande, demokratins utveckling, den sociala sammanhållningen och den hållbara utvecklingen i bred bemärkelse, säger Malin Weijmer, verksamhetssamordnare för Kulturanalys Norden.

Rapporten Kulturens roll och nytta i samhällsutvecklingen finns att läsa nedan. Kulturanalys Norden är ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik som etablerats på uppdrag av Nordiska Ministerrådet.

  • Pelle Amberntsson
  • Utredare, analytiker 
  • Telefon: 031-395 20 12
  • Malin Weijmer
  • Utredare, analytiker, verksamhetssamordnare Kulturanalys Norden
  • Telefon: 031-395 20 13