Myndigheten för kulturanalys publicerar idag vår årliga officiella statistik om de svenska museernas besök, verksamhet, personal och ekonomi. Under pandemin tvingades många museer att tillfälligt stänga eller på andra sätt anpassa sin verksamhet efter de restriktioner som rådde. Statistiken visar nu att museerna i viss mån återhämtat sig något.

Redan tidigare i år kunde Kulturanalys se i rapporten Besöksutveckling för de centrala museerna 2021 att besöken på de centrala museerna gick upp under 2021, men inte till normala nivåer. Den officiella museistatistiken vi idag publicerar i rapporten Museer 2021, baserat på 490 svenska museer, bekräftar denna bild för såväl stora som små museer samt belyser även konsekvenser av pandemin på museernas ekonomi och verksamhet.

– Statistiken visar att pandemin har inneburit betydande konsekvenser för museerna i Sverige. Vi ser dock att de återhämtar sig något på flera plan. Till exempel ökar besöken jämfört med 2020. Antalet besök är dock fortfarande långt ifrån de nivåer vi såg innan pandemin, säger Moa Olin, statistiker vid Kulturanalys.

Förutom besöken ökade även antalet publika aktiviteter jämfört med 2020, och även antalet årsarbetskrafter, ideellt arbetade timmar och museernas intäkter och kostnader. Ingen av dessa indikatorer är dock tillbaka på samma nivå som innan pandemin.

Av rapporten framgår att:

  • Under 2021 gjordes omkring 11,8 miljoner museibesök i Sverige, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med 2020. Under detta andra pandemiår 2021 återhämtade sig besöken, men utgör bara drygt 40 procent av den totala besöksvolymen 2019.
  • Antalet publika aktiviteter på landets museer (såsom visningar, vandringar och konserter), ökade under 2021 men var fortfarande färre än 2019. Detsamma gäller antalet permanenta och tillfälliga utställningar. Däremot fortsatte antalet vandringsutställningar och utställningsplatser att minska.
  • Jämfört med 2020 ökade de samlade intäkterna med 9,8 procent och de samlade kostnaderna med 7,6 procent; de är därför tillbaka i princip samma nivå som 2019, drygt sex miljarder kronor. Andelen av museernas intäkter som utgjordes av bidrag har ökat under pandemiåren. Museernas minskade intäkter från entréavgifter och försäljning under pandemiåren har i stort sett kompenserats av ökade bidrag.
  • Under 2021 var antalet årsarbetskrafter på museerna fyra procent fler än 2020. Även den ideella arbetskraften ökade, medan antalet årsarbetskrafter nästan är uppe i samma nivå som innan pandemin är antalet ideellt arbetade timmar fortfarande bara hälften så stor som innan pandemin.

Om statistiken
Kulturanalys är ansvarig för den officiella museistatistiken. Rapporten Museer 2021 är en sammanställning av uppgifter om de svenska museernas besök, verksamhet, personal och ekonomi. Denna statistik är årligen återkommande och baseras på en enkätundersökning med museerna. I 2021 års statistik redovisas svar från 321 museer med minst en årsarbetskraft. Vidare har 169 museer med mindre än en årsarbetskraft samt botaniska trädgårdar svarat på enkäten. Totalt har 490 av de 813 museer som fått enkäten besvarat den. Mer dokumentation av statistiken finns hos SCB.

  • Moa Olin
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 11