Myndigheten för kulturanalys publicerar idag vår årliga officiella statistik om de svenska museernas besök, verksamhet, personal och ekonomi. Under 2020 och 2021 var många museer tvungna att stänga tillfälligt eller på andra sätt anpassa sin verksamhet till pandemin. Statistiken för 2022 visar att museerna nu är tillbaka på de aktivitetsnivåer som rådde före pandemin.  

Redan tidigare i år kunde Kulturanalys i tabellrapporten Besöksutveckling för de centrala museerna 2022 se att besöken på de centrala museerna gick upp under 2022, och att de började närmade sig de nivåer som rådde före pandemin.

I den officiella museistatistiken vi idag publicerar i rapporten Museer 2022, baserat på 581 svenska museer, bekräftas denna bild.

– Vi ser en återhämtning till normala nivåer för i stort sett alla mått, säger Erik Vestin, statistiker vid Kulturanalys.

Återhämtningen är mest påtaglig för besök och publika aktiviteter. Personal och ekonomi har också återhämtat sig, även om förändringarna under pandemin där var mindre drastiska.

Av rapporten framgår att:

  • Under 2022 gjordes omkring 26,9 miljoner museibesök i Sverige, vilket är en ökning med 119 procent jämfört med 2021. Det är drygt 90 procent av antalet besök under 2019, det sista året före pandemin.
  • Antalet publika aktiviteter på landets museer (såsom visningar, vandringar och konserter) ökade kraftigt under 2022. Även om det fortfarande är något under 2019 års värden, är de nu tillbaka i samma storleksordning. Detsamma gäller antalet permanenta och tillfälliga utställningar. Däremot fortsatte antalet vandringsutställningar och utställningsplatser att minska.
  • Under 2022 ökade de samlade intäkterna med 7 procent och de samlade kostnaderna med 8 procent jämfört med 2021. Detta är en relativt kraftig ökning historiskt sett. Intäkter och kostnader är nu tillbaka i att följa samma ökande trend som de gjorde före pandemin. Andelen av museernas intäkter som utgjordes av bidrag minskade något efter pandemiåren.
  • Under 2022 var antalet årsarbetskrafter på museerna fyra procent fler än under 2021.  

Om statistiken

Kulturanalys är ansvarig för den officiella museistatistiken. Rapporten Museer 2022 är en sammanställning av uppgifter om de svenska museernas besök, verksamhet, personal och ekonomi. Denna statistik är årligen återkommande och baseras på en enkätundersökning med museerna. I 2022 års statistik redovisas svar från 350 museer med minst en årsarbetskraft. Vidare har 231 museer med mindre än en årsarbetskraft samt botaniska trädgårdar svarat på enkäten. Totalt har 581 av de 967 museer som fått enkäten besvarat den. Mer dokumentation av statistiken finns hos SCB.

Rapporten publiceras digitalt och finns tillgänglig via kulturanalys.se/publikationer.

För mer information:

Erik Vestin, utredare och statistiker

Tel: 031-­­­395 20 10 | E-post: erik.vestin@kulturanalys.se

Suzanne Gyllenswärd, tf kommunikationsansvarig

Tel: 031-­­­395 20 04 | E-post:suzanne.gyllensward@kulturanalys.se