Fler besökare, fler årsarbetskrafter och fler antal aktiviteter på svenska museer under 2023 jämfört med året innan. Antalet utställningar höll sig däremot på liknande nivåer som under 2022, visar ny officiell statistik från Myndigheten för kulturanalys.

Under 2023 gjordes 28,4 miljoner museibesök i Sverige, en ökning med drygt 5 procent från 2022. 2019, året före pandemin, låg siffran på rekordhöga 29,5 miljoner. Även antalet publika aktiviteter, såsom visningar, vandringar och konserter, ökade något under 2023 på landets större museer. Antalet utställningar och vandringsutställningar låg i linje med 2022, medan antalet utställningsplatser gick ned något.

Under året ökade både de samlade intäkterna och kostnaderna, i nominella belopp, med 7 procent jämfört med 2022. Antalet årsarbetskrafter på museerna var 5 745, vilket är 4 procent fler än under 2022.

Statistiken för 2022 visade bland annat kraftigt ökade besök efter att pandemirestriktionerna togs bort. Statistiken för 2023 visar att många indikatorer fortsätter uppåt, men i en lugnare takt.

– Vi ser en tydlig uppgång jämfört med 2022. Museerna kommer nu ännu lite närmare 2019 års siffror, som var ett rekordår vad gäller besök, säger Erik Vestin, statistiker vid Myndigheten för kulturanalys.

Tidigare i år gav Myndigheten för kulturanalys ut faktabladet Ett år utan fri entré, som visade att besöken minskade på de centrala museer som avskaffade fri entré i början av 2023.

– Den officiella museistatistiken kompletterar bilden då den visar att de flesta andra museer ökade antalet besök under samma period. Avskaffad fri entré sätter också lite andra spår i statistiken. De centrala museerna hade under 2023 en lägre andel intäkter från offentliga bidrag och en högre andel från entréavgifter jämfört med 2022, säger Erik Vestin.

Om rapporten

Myndigheten för kulturanalys ansvarar för den officiella museistatistiken. Rapporten Museer 2023 är en sammanställning av uppgifter om de svenska museernas besök, verksamhet, personal och ekonomi. Denna statistik är årligen återkommande och baseras på en enkätundersökning med museerna. I 2023 års statistik redovisas svar från 357 museer med minst en årsarbetskraft. Därutöver har 272 museer med mindre än en årsarbetskraft samt botaniska trädgårdar svarat på enkäten.

Mer dokumentation av statistiken och kvalitetsdeklaration finns hos SCB.

Kontakt

  • Erik Vestin
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 10