Kulturanalys har i uppdrag att ta fram statistik inom bild- och formområdet. Promemorian som vi publicerar idag är den första redovisningen av uppdraget och redogör för utvecklingsarbetet samt presenterar begränsad statistik. Syftet med statistiken är att över tid följa utställningsverksamheter inom bild och form, exempelvis konsthallar, konstmuseer och gallerier samt utvecklingen av bland annat deras besök, utställningar, ekonomi och personal. Ambitionen är att statistiken på sikt ska klassas som officiell statistik.

Kulturanalys har arbetat fram en definition av utställningsverksamheter inom bild och form. Det har skett i dialog med flertalet intressenter, både myndigheter och organisationer. Definitionen ligger till grund för det fortsatta arbetet med att identifiera och samla in uppgifter från de verksamheter som kommer att ingå i statistiken. Ambitionen är att på sikt få en så heltäckande statistik som möjligt över utställningsverksamheter inom bild och form i Sverige.

Publikationen inkluderar resultat för en mindre pilotpopulation, ett begränsat antal verksamheter med bild- och formutställningar. Pilotpopulationen består av alla bild- och formverksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen.

  • Moa Olin
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 11