De nya statliga satsningarna Kulturbryggan och Musikplattformen delar årligen ut 50 miljoner kronor till nyskapande kultur. Bidragssystemen har fungerande verksamheter, de har ett stort antal sökanden och fördelar medel till projekt som bedöms som nyskapande. Men alla kulturutövare har inte samma möjligheter att söka medel. Det visar en ny utvärdering från Myndigheten för kulturanalys.

Uppdragen som formulerats till Kulturbryggan och Musikplattformen från regeringen begränsar vilka kulturutövare och vilka former av kulturprojekt som kan beviljas medel.

– Det finns uttalade krav på att kulturprojekten ska ha medfinansiering, samverka med andra och vara avgränsade projekt. Dessa regelverk begränsar vem som är behörig att söka medel och frågan är om dessa krav alltid är i samklang med ambitionen att stödja nyskapande konst i det fria kulturlivet, säger Karolina Windell, utredare vid Myndigheten för kulturanalys.

Kulturbryggan och Musikplattformen instiftades 2011 som en del av den politiska prioriteringen av förbättrade villkor för den nyskapande kulturen. Verksamheterna är inriktade mot det fria kultur- respektive musiklivet och fördelar årligen 25 miljoner kronor vardera.

Rapporten Att bidra till (ny)skapande kultur – En utvärdering av Kulturbryggan och Musikplattformen kan laddas ner här.