Myndigheten för kulturanalys rapporterar idag regeringsuppdraget kring en översyn av de gemensamma bedömningsgrunder som används i regeringens resultatredovisning. Bakgrunden är de krav på redovisning av resultat i förhållande till de riksdagsbundna kulturpolitiska målen som regeringen har att svara upp mot i samband med den årliga budgetprocessen.

Kulturanalys tre viktigaste slutsatser är att regeringens resultatredovisning kan förbättras genom en förtydligad kulturpolitisk målstruktur, en mer explicit och konsekvent tillämpning av de gemensamma bedömningsgrunderna, samt en förstärkning av bedömningsunderlagen. Vi rekommenderar därför regeringen att:

  • Förtydliga vilka grunder för prioritering som ska gälla i bedömning av de kulturpolitiska målen.  
  • Synliggöra motiv för de gemensamma bedömningsgrunderna och tillämpa bedömningsgrunderna på ett mer konsekvent sätt genom resultatredovisningen.
  • Prioritera en resultatuppföljning som utgår från stabila kriterier över tid och som förstärks med statistik.

I utvecklingen av regeringens resultatredovisning kan Kulturanalys statistikproduktion stärka och bidra till återkommande underlag för uppföljning. Tillsammans med kvalitativa underlag och den sakkunnigkompetens som finns inom kulturmyndigheters egna redovisningar till regeringen ser vi att en mer systematisk användning av kvantitativa data skapar förutsättningar för en hållbar och nyanserad resultatbedömning som utgår från kulturpolitikens villkor.

Bakgrund
Enligt budgetlagen (SFS 2011:203) ska regeringen årligen redovisa till riksdagen de resultat som uppnåtts i förhållande till de riksdagsbundna kulturpolitiska målen. När regeringen gör denna resultatredovisning sammanställs underlag för de nio olika delområden som tillsammans utgör kulturområdet inom ramen för budgetpropositionen för utgiftsområde 17. Kulturanalys fick i regleringsbrevet för 2020 i uppdrag att göra en översyn av de fyra gemensamma bedömningsgrunder för kulturområdet – barn och ungas tillgång till kultur, jämställdhet, tillgänglighet samt konstnärlig förnyelse och utveckling av verksamheten – som används i den sammanfattande resultatbedömningen. I genomförandet av regeringsuppdraget har Kulturanalys utgått från myndighetens tidigare rapporter på samma tema, en analys av regeringens resultatredovisning under de senaste fem åren, samt en kartläggning av underlag att använda i den fortsatta utvecklingen av regeringens resultatredovisning.

Promemorian En översyn av de gemensamma bedömningsgrunderna – redovisning av ett regeringsuppdrag finns att hämta som pdf här.

  • Malin Weijmer
  • Utredare, analytiker, verksamhetssamordnare Kulturanalys Norden
  • Telefon: 031-395 20 13