Det ökade antalet mål och förväntningar på samhällseffekter som knyts till kulturpolitiken i de nordiska länderna riskerar att skapa utmaningar för den konstnärliga friheten. Det är ett av resultaten i den kunskapsöversikt som Kulturanalys Norden publicerar idag och som också visar att det finns reella problem med hot och trakasserier mot konstnärer i flera av länderna.

Kunskapsöversikten, Konstens och kulturens frihet i Norden, som fokuserar på forskningen om kulturpolitik lyfter fram den instrumentella synen på konst och kultur som finns från politiskt håll i de nordiska länderna. Forskningen talar i detta sammanhang om en sedimentering inom kulturpolitiken där förväntningar tenderar att läggas ovanpå tidigare mål och åtaganden.

– Forskningen visar att konst och kultur förväntas bidra till att uppnå mål inom allt fler samhällsområden i de nordiska länderna. Det här synsättet präglar både övergripande policys och mer detaljerad styrning, och riskerar att utmana den konstnärliga friheten. Enligt forskningen kan det exempelvis påverka synen på konstnärer och kulturskapare och i praktiken innebära ett ifrågasättande av deras obundna roll i samhället, säger Pelle Amberntsson, projektledare på Myndigheten för kulturanalys.

Kunskapsöversikten tar även upp det grundläggande inflytande som den aktiva kulturpolitiken i de nordiska länderna har när det gäller att sätta ramarna för vad som ska betraktas som konst och kultur. Vidare finns studier från både Norge och Sverige som visar på problem med hot och trakasserier mot konstnärer och kulturskapare.

– Samtidigt finns det inget som pekar på att konstens och kulturens frihet står sig sämre i Norden än i andra länder. Vidare pekar forskningen på att hur fri konsten och kulturen är i ett land beror på många saker, där kulturpolitiken är en del och marknaden, publiken och sektorns professioner och intresseorganisationer är andra aktörer med inflytande. Det är i interaktionen mellan dessa aktörer som mycket av förutsättningarna för konstens och kulturens frihet skapas, säger Pelle Amberntsson, projektledare på Myndigheten för kulturanalys.

Kunskapsöversikten Konstens och kulturens frihet i Norden tar utgångspunkt i den akademiska forskningen om kulturpolitik men inkluderar även andra kunskapsunderlag som tillsammans ger en bred bild av vilka utmaningar och problem som konstens och kulturens frihet står inför i de nordiska länderna.

– Kunskapsöversikter av det här slaget saknas på temat konstens och kulturens frihet i Norden. Därför utgör översikten ett viktigt bidrag både som sammanställning och för att peka ut angelägna områden för politikutveckling. Dessutom pekar rapporten på ytterligare kunskapsbehov som finns, säger Joakim Boström Elias, verksamhetsledare för Kulturanalys Norden.

Konstens och kulturens frihet i Norden – En kunskapsöversikt med utgångspunkt i forskningen om kulturpolitik är utgiven av Kulturanalys Norden på uppdrag av Nordiska ministerrådet och finns att läsa nedan.

Kulturanalys Norden är ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik. Vi finns hos Myndigheten för kulturanalys.

  • Pelle Amberntsson
  • Utredare, analytiker 
  • Telefon: 031-395 20 12