Kulturdeltagandet är högt i befolkningen, men det finns stora skillnader mellan olika grupper i samhället. Det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys om kulturvanorna hos befolkningen mellan åldrarna 16 och 85 år.

Myndigheten för kulturanalys undersöker återkommande i vilken utsträckning befolkningen i Sverige utövar och tar del av olika former av kultur. Årets rapport har ett fokus på betydelsen av socioekonomiska bakgrundsfaktorer.

Rapporten Kulturvanor – socioekonomiska analyser och tidstrender visar att kulturdeltagandet är högt. Musiklyssnande är den aktivitet som flest personer – 97 procent – tar del av under ett år. Därefter följer att se på film (92 procent) läsa bok (86 procent) samt fotografera/filma (72 procent). Online är de vanligaste aktiviteterna att titta på film/tv-serier, läsa bloggar och lyssna på radio.

Befolkningens kulturvanor – vad man gör och vad man tar del av – är relativt stabila, men betydelsen av inkomst och egen uppnådd status för kulturdeltagande tycks öka över tid. De tydligaste skillnaderna mellan olika gruppers kulturdeltagande är:

  • Kvinnor är i högre utsträckning delaktiga i kulturlivet jämfört med män.
  • Yngre är mer aktiva i kulturlivet än äldre.
  • Ju högre utbildning, desto mer kulturaktiv.
  • Social härkomst, uppnådd klass samt inkomst påverkar i vilken utsträckning människor deltar i kulturlivet.
  • Högre kulturdeltagande i städer.

Sverker Härd, myndighetschef på Kulturanalys:

– De kulturpolitiska målen anger att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Det kan förstås som att kön, funktionsvariation, utländsk bakgrund eller var i landet man bor inte ska vara ett hinder för delaktighet i kulturlivet. Även om resultaten visar på att vi har en mycket kulturaktiv befolkning, så ser vi tyvärr tydliga skillnader mellan grupper, vilket är något som inte stämmer särskilt väl med politikens ambitioner.

Daniel Gustafsson, utredare, Kulturanalys:

– Rapporten visar tydligt på skillnader mellan olika grupper. Vi ser till exempel att kulturvanor påverkas av var man bor. Deltagandet i kultur är större i städer. Det gäller särskilt att gå på konstutställning, besöka bibliotek, gå på museum, teater, bio samt konsert. Flertalet av dessa aktiviteter förutsätter att en scen eller en institution finns tillgänglig.

Rapporten Kulturvanor – socioekonomiska analyser och tidstrender kan laddas ner här.

Resultaten kommer att presenteras på Almedalen den 3 juli klockan 15.00 på Länsteatern Gotland. Mer info finns att läsa här.