Pandemin har fått mycket negativa konsekvenser på kulturområdet, men de kulturpolitiska åtgärderna för att hantera dessa konsekvenser har gradvis ökat i träffsäkerhet. Det visar en ny rapport som Myndigheten för kulturanalys publicerar idag om pandemins konsekvenser inom kulturområdet i Sverige och de kulturpolitiska åtgärder som vidtagits på statlig, regional och kommunal nivå.

Rapporten, Ett år med pandemin, utgör slutredovisningen av ett regeringsuppdrag där Kulturanalys ger en övergripande bild av hur kulturområdet påverkats av pandemin under perioden mellan mars 2020 och mars 2021.

Kulturverksamhet i offentlig regi har klarat sig bättre

I kartläggningen över pandemins konsekvenser har Kulturanalys bland annat tittat på förändringar i sysselsättningen inom kulturområdet och kan konstatera att kulturarbetsmarknaden har försämrats. Vidare redogör rapporten för hur kulturutbudet har förändrats, vilka kulturvanor som har ökat och minskat och hur kulturlivet i det civila samhället har påverkats.

– Överlag har kulturområdet som kräver fysiskt närvarande publik och deltagare drabbats väldigt hårt av pandemin. Vår bedömning är dock att kulturverksamhet i offentlig regi har klarat sig bättre jämfört med aktörer i privat och ideell regi, säger Hanna Borgblad, utredare på Kulturanalys.

Kulturpolitiska åtgärder har gradvis ökat i träffsäkerhet

Rapporten visar också att det inledningsvis har funnits brister i hur åtgärder inom olika politikområden utformats och kommunicerats i relation till kulturområdets specifika förutsättningar, och att de kulturpolitiska åtgärderna först gradvis har anpassats till dessa förutsättningar.

–Ökad kunskap och dialog, till exempel genom regeringens sakråd om publikfrågor, har bidragit till ökad träffsäkerhet och fler kulturaktörer har allteftersom kunnat nås av krisstöden, säger Hanna Borgblad.

Vidare bedömer Kulturanalys att pandemins konsekvenser riskerar att få negativa effekter i relation till de nationella kulturpolitiska målen.

– Det är uppenbart att pandemin har påverkat och troligen kommer att fortsätta påverka utvecklingen mot målen i negativ riktning. Vår kommande lägesbedömning i mars 2022 kommer att ytterligare analysera pandemins konsekvenser i relation till de nationella kulturpolitiska målen, säger Mats Granér, myndighetschef på Kulturanalys.

Rapporten, Ett år med pandemin – Konsekvenser och offentliga insatser inom kulturområdet, ger en övergripande bild av hur kulturområdet påverkats av pandemin under perioden mellan mars 2020 och mars 2021. Bakgrunden är ett regeringsuppdrag gällande en översyn av effekterna inom kulturområdet med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 med redovisning den 15 april respektive 6 oktober 2021.

  • Kontakt

  • E-post: info@kulturanalys.se