Hur utvecklas kulturområdet i relation till de kulturpolitiska målen? Det är ämnet för rapporten Kulturanalys 2016.

Kulturanalys har regeringens uppdrag att varje år följa upp de kulturpolitiska målen utifrån de analyser, utvärderingar och bedömningar som myndigheten publicerat det senaste året. Det sker i rapporten Kulturanalys 2016, som i år har delaktighet och demokrati som tema.

Utifrån det senaste årets rapporter om bland annat kulturvanor, personalsammansättningen i kultursektorn och museistatistik görs i Kulturanalys 2016 en bedömning av läget på kulturområdet i relation till det kulturpolitiska målet om att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Tre områden identifieras också där det är särskilt angeläget att vidta åtgärder om delaktigheten ska stärkas:

  • Möjligheten att utveckla ett kulturintresse – Idag påverkar faktorer som utbildning, inkomst, boendeort och funktionshinder vilka som tar del av konstnärlig och professionell kultur.
  • Möjligheten att vara professionellt verksam inom kultursektorn – Trots uppsatta mål och satsningar på mångfald är andelen anställda med utländsk bakgrund underrepresenterade inom statligt styrda kulturinstitutioner.
  • Möjligheten att vara delaktig i utvecklingen av regional kulturpolitik – Kultursamverkansmodellen har inneburit en ökad regional delaktighet överlag, men inte för alla aktörer, och särskilt samverkan med civilsamhället behöver utvecklas.