Myndigheten för kulturanalys publicerar idag en rapport som redovisar kulturprojekt inom EU:s struktur- och investeringsfonder 2021. 157 projekt med svensk partner bedöms ha kulturanknytning och de fick över 80 miljoner kronor i EU-medel. Det motsvarar 2,6 procent av de totala beviljade EU-medlen som var strax över 3 miljarder kronor.

Coronapandemin var ett framträdande tema bland innehållen i projekten med kulturanknytning 2021, men tillgängliggörande av kulturarv samt underhåll av byggnader eller miljöer var vanligast.

Pandemin märktes särskilt genom bland annat återhämtningsstödet React-EU som tillfört mer medel. Andra pandemiprojekt har också fokuserat på utsatta branscher eller återstart för verksamheter som drabbats av pandemin. Flest projekt med kulturanknytning fanns inom landsbygdsprogrammet och LLU. Från dem fick 136 projekt med kulturanknytning över 25 miljoner kronor i EU-medel. Där handlade projekten vanligtvis om underhåll av byggnader med någon form av kulturanknytning eller kulturarv och i några fall möjliggörande av kulturarrangemang.

Året 2021 var ett mellanår mellan projektperioder. Samtidigt som en ny programperiod startades upp pågick den gamla som löpte från 2014. Landsbygdsprogrammet och lokalt ledd utveckling förlängdes till och med 2022.

Bakgrund
Sedan förra året har Myndigheten för kulturanalys uppdraget att redovisa en samlad uppföljning och analys av utfallet av svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd från europeiska struktur- och investeringsfonderna 2021–2027 inklusive projekt inom de territoriella samarbetsprogrammen.

Rapporten, Projekt med kulturanknytning i EU:s struktur- och investeringsfonder 2021, följer upp program inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Programmen som undersöks är de regionala strukturfondsprogrammen, det nationella regionalfondsprogrammet, europeiskt territoriellt samarbete, socialfondsprogrammet, landsbygdsprogrammet och lokalt ledd utveckling.

Här kan du läsa mer om EU:s fonder, program och projekt.