Den kulturella och kreativa arbetsmarknaden motsvarar ca 4–5 procent av hela arbetsmarknaden i de nordiska länderna och på Åland är andelen hela 7 procent. Under åren före pandemin ökade antalet kulturskapare i flera nordiska länder. Det gäller framför allt i Sverige, Finland och på Island. I Norden sammantaget har antalet kulturskapare vuxit med nära 7 procent under åren mellan 2014 och 2019, vilket är en starkare utveckling än den generella sysselsättningstillväxten i Norden under samma period.

I rapporten Den kulturella och kreativa arbetsmarknaden i Norden som Kulturanalys Norden publicerar idag jämför vi hur arbetsmarknaden för kultur och kreativt arbete utvecklades i de nordiska länderna under femårsperioden 2014–2019. Vi tittar bland annat på hur könsfördelningen och fördelningen mellan offentlig och privat sektor utvecklades i länderna.

– Intresset för de kulturella och kreativa delarna av ekonomin har ökat på många håll under senare år. Den här rapporten utgör det första försöket till att göra en gemensam uppskattning av denna sektor i de nordiska länderna, säger Joakim Boström Elias, verksamhetsledare för Kulturanalys Norden.

Den kulturella och kreativa arbetsmarknaden i Norden är jämställd vad gäller kvinnor och mäns representation. I rapporten finner vi dock en struktur under ständig förändring, liksom att utvecklingen sett något olika ut i de nordiska länderna.

Den kreativa arbetskraften kan också ges olika definitioner. Denna studie är baserad på en definition i enlighet med den så kallade Creative Trident-modellen (CTM). På så sätt baseras rapporten för första gången på en gemensam nordisk definition av den kulturella och kreativa arbetsmarknaden.

Kulturanalys Norden har tidigare publicerat rapporter om personalsammansättningen inom kulturområdet, bland annat i rapporten Jämställd kultur från 2017, men då med avgränsning till offentligt finansierad kultur. Ambitionen i denna studie är att bredda perspektivet utöver den offentligt finansierade kultursektorn och därigenom öka kunskapen om den kulturella och kreativa arbetsmarknaden i sin helhet i Norden.

Rapporten ”Den kulturella och kreativa arbetsmarknaden i Norden – en metodutvecklingsrapport” finns att läsa nedan.

Kulturanalys Norden är ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik som etablerats på uppdrag av Nordiska Ministerrådet. Vi finns hos Myndigheten för kulturanalys.