Myndigheten för kulturanalys har i uppdrag att redovisa en samlad uppföljning och analys av utfallet av svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd från europeiska struktur- och investeringsfonderna 2021–2027 inklusive projekt inom de territoriella samarbetsprogrammen. Denna rapport utgör den tredje redovisningen av uppdraget och avser främst 2023 och 2022.

Under 2023 hade de flesta programmen kommit igång och fattat beslut om EU-medel. Totalt beviljades 196 projekt med kulturanknytning medel under 2023, vilket är en minskning med 13 procent jämfört med 2022. Av de totala beviljade EU-medlen inom programmen gick 3,5 procent till projekt med kulturanknytning. Eftersom programmen varierar mellan åren, i form av utlysningar och medel att fördela, är det svårt att säga något om trender över tid. Även om antalet projekt minskat ökade det totala beviljade beloppet från 106 miljoner kronor 2022 till 257 miljoner kronor 2023. Ökningen skedde till största delen inom de regionala strukturfondsprogrammen, Interreg och Europeiska socialfonden+.

  • Kontakt

  • E-post: statistik@kulturanalys.se