Kulturanalys har i uppdrag att ta fram statistik inom bild- och formområdet. Promemorian som vi publicerar idag är den andra redovisningen av uppdraget och redogör för utvecklingsarbetet samt presenterar begränsad statistik. Syftet med statistiken är att över tid följa utställningsverksamheter inom bild och form, exempelvis konsthallar, konstmuseer och gallerier samt utvecklingen av bland annat deras besök, utställningar, ekonomi och personal. Ambitionen är att statistiken på sikt ska klassas som officiell statistik.

Myndigheten för kulturanalys publicerar idag promemorian Bild och form 2022 om arbetet med att utveckla statistik samt presenterar statistik om utställningsverksamheter som återkommande arrangerar utställningar inom professionell bildkonst, form och konsthantverk, och som är öppna för allmänheten.Statistiken avser verksamhetsåret 2022 och omfattar 108 utställningsverksamheter inom bild och form, främst konsthallar och konstmuseer. Uppgifter om utställningar och användande av MU-avtalet presenteras för ytterligare 109 museer med bild- och formutställningar.

Resultat i korthet

Under 2022

  • gjordes 3,9 miljoner besök på utställningsverksamheterna
  • arrangerades 1 463 bild- och formutställningar, varav flest på konsthallar
  • använde 65 procent av verksamheterna MU-avtalet i någon form
  • uppgick de totala intäkterna till 1,2 miljarder kronor, kostnaderna översteg intäkterna något och uppgick till 1,3 miljarder kronor
  • kom 76 procent av intäkterna kom från offentliga bidrag, frågan ställdes till verksamheter med mer än 10 årsarbetskrafter
  • var den största kostnadsposten personalkostnader, 39 procent, frågan ställdes till verksamheter med mer än 10 årsarbetskrafter
  • utfördes 840 årsarbetskrafter, varav 69 procent kvinnor och 31 procent män.

Promemorian är Kulturanalys andra publikation med statistik om utställnings­verksamheter inom bild och form. Statistiken är under utveckling och ska nästa år inkludera fler utställningsverksamheter, såsom gallerier, och på sikt ingå som en del av den officiella statistiken inom kulturområdet.

Promemorian Bild och form 2022 publiceras digitalt och finns tillgänglig nedan.

  • Moa Olin
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 11