Kulturaktiviteter som man kan göra hemma, såsom att lyssna på musik, titta på tv-serier och film samt läsa böcker, är vanligare än att ta del av olika former av kulturutbud. Andelen som ägnat sig åt de olika kulturaktiviteterna låg under 2023 på samma nivå eller ökade jämfört med året innan.

Rapporten Kulturvanor 2023 som Myndigheten för kulturanalys publicerar idag visar att invånarnas förändrade kulturvanor under pandemin nu har återgått till samma eller högre nivåer, med undantag för att gå på bio, museum, hemslöjdsmarknad eller utställning.

– Det är tydligt att restriktioner om maxantal för publik och besök samt rekommendationer om social distansering under pandemin begränsade kulturutbudet och kulturutövandet. Nu kan vi dock konstatera att under 2023 nådde de flesta kulturaktiviteter åter upp till nivåerna vi hade före pandemin, säger Mari Nilsson, utredare på Myndigheten för kulturanalys.

De vanligaste kulturaktiviteterna

Invånarna i Sverige har ett stort kulturintresse som även avspeglas i de kulturaktiviteter som var vanligast under 2023. 96 procent lyssnade på musik minst någon gång under året, 94 procent såg på tv-serier, 92 procent såg på film och 81 procent läste en eller flera böcker under året. När det gäller att ta del av kulturutbudet, besökte 63 procent historiska sevärdheter, 58 procent gick på bio och 55 procent besökte bibliotek.

Skillnader i invånarnas kulturvanor består

Likt tidigare år visar Kulturvanor 2023 att det finns skillnader i invånarnas kulturvanor. Kvinnor är mer kulturellt aktiva än män och de flesta kulturaktiviteterna är vanligast bland storstadsbor och personer med hög utbildning. Resultaten är blandade avseende sambanden mellan hushållsinkomst och invånarnas kulturaktiviteter, men flera aktiviteter är vanligast bland personer som bor i hushåll med hög inkomst. Några kulturaktiviteter är åldersövergripande, men yngre förefaller vara mest kulturellt aktiva och personer över 65 år ägnar sig i mindre utsträckning åt kultur.

Undersökningar av kulturvanor i samverkan med SOM-institutet

Myndigheten för kulturanalys publicerar, i samverkan med SOM-institutet vid Göteborgs universitet, återkommande rapporter om invånarnas kulturvanor. I denna rapport, som omfattar 28 kulturaktiviteter, presenteras resultaten från 2023 års datainsamling.

– Studier av kulturvanor är ett viktigt stöd för kulturpolitik på olika nivåer för att belysa läget i relation till det nationella kulturpolitiska målet om att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet, säger Mats Granér, myndighetschef på Myndigheten för kulturanalys.

Rapporten Kulturvanor 2023 publiceras endast digitalt och finns att läsa nedan.

  • Kontakt

  • E-post: statistik@kulturanalys.se