• Statistik

Kulturvanor 2023


Kulturanalys publicerar regelbundet rapporter om invånarnas kulturvanor i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. I denna rapport presenteras resultaten från 2023 års datainsamling.

Hämta som
pdf
Läs publikationen
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Rapporten Kulturvanor 2023 omfattar 28 kulturaktiviteter som ingår i den nationella SOM-undersökningen och inkluderar bland annat resultat för om invånarna tagit del av kulturutbud inom olika konst- och kulturområden, ägnat sig åt eget skapande och läsning. Rapportens fokus är resultat från 2023, men synliggör även återhämtning efter pandemin samt över längre tidsperiod.

Kulturaktiviteter som man kan göra hemma, såsom att lyssna på musik, titta på tv-serier och film samt läsa böcker, är vanligare än att ta del av olika former av kulturutbud. Andelen som ägnat sig åt de olika kulturaktiviteterna låg under 2023 på samma nivå eller ökade jämfört med året innan.

De vanligaste kulturaktiviteterna

Invånarna i Sverige har ett stort kulturintresse som även avspeglas i de kulturaktiviteter som var vanligast under 2023. 96 procent lyssnade på musik minst någon gång under året, 94 procent såg på tv-serier, 92 procent såg på film och 81 procent läste en eller flera böcker under året. När det gäller att ta del av kulturutbudet, besökte 63 procent historiska sevärdheter, 58 procent gick på bio och 55 procent besökte bibliotek.

Förändrade kulturvanor under pandemin

Invånarnas kulturvanor kännetecknas av stabilitet under 2000-talets första två decennier fram till pandemin. Resultaten visar att invånarnas förändrade kulturvanor under pandemin nu har återgått till samma eller högre nivåer, med undantag för att gå på bio, museum, hemslöjdsmarknad eller utställning.

Skillnader i invånarnas kulturvanor består

Likt tidigare år visar Kulturvanor 2023 att det finns skillnader i invånarnas kulturvanor. Kvinnor är mer kulturellt aktiva än män och de flesta kulturaktiviteterna är vanligast bland storstadsbor och personer med hög utbildning. Resultaten är blandade avseende sambanden mellan hushållsinkomst och invånarnas kulturaktiviteter, men flera aktiviteter är vanligast bland personer som bor i hushåll med hög inkomst. Några kulturaktiviteter är åldersövergripande, men yngre förefaller vara mest kulturellt aktiva och personer över 65 år ägnar sig i mindre utsträckning åt kultur.

Ladda ner statistik

Nedan kan du ladda ner en excelfil med tabellbilaga till rapporten.

Tidsserier kulturvanor

I figurerna nedan illustreras tidsserier över andel av invånarna som ägnat sig åt olika kulturaktiviteter under de senaste 12 månaderna. Det finns dock inte mätpunkter för alla år för de olika kulturaktiviteterna.

Källa är SOM-institutet vid Göteborgs universitet, som i sina årliga enkätundersökningar ställer frågor till invånare mellan 16 och 90 år, bland annat om deras kulturaktiviteter.

Klicka på de olika kulturaktiviteterna nedan för att släcka/tända graferna och zooma in de grafer du är intresserad av. Du kan också öppna diagrammen i helskärmsläge, via menyn uppe till höger i diagrammen.

Rapportens omslag har illustrerats av Anna Lena Mayor Ekeblad.

  • Mari Nilsson
  • Utredare, analytiker
  • Telefon: 031-395 20 05

Relaterade publikationer

Våra temaområden