I rapporten Kulturskapares geografi – en registerstudie som publiceras idag presenterar Myndigheten för kulturanalys för första gången figurer och tabeller som ger en inblick i kulturskapares livsvillkor, arbetsliv och inkomster i olika delar av Sverige.

Var kan man leva och verka som kulturskapare i Sverige? Utifrån grupperingar av kommuner beskriver rapporten geografiska skillnader inom tre övergripande indelningar: livsvillkor (bosättning, kön, utländsk bakgrund, ålder etc.), arbetsliv (anställning, företagande, kombinatörer, sysselsättning) samt inkomst.

Av rapporten framgår bland annat att:

  • Kulturskapare är överrepresenterade i storstadskommuner.
  • Kulturskapare med utländsk bakgrund bor i större utsträckning i storstadskommuner än kulturskapare som är födda i Sverige och har inrikes födda föräldrar.
  • Kulturskapare har lägre förvärvsersättning än övriga, oavsett var i landet de bor.
  • Bland kulturskaparna är det vanligare än bland övriga att vara någon form av kombinatör eller egen företagare.
  • Det är vanligare bland kulturskapare att vara verksam inom privat egen verksamhet än inom andra typer av verksamhet, exempelvis primär-kommunal förvaltning.
  • Var kulturskapare bor varierar beroende på vilken typ av företag de får sin största inkomst från.

– Syftet med rapporten är att på ett enkelt sätt skapa kunskap kulturskapares villkor om möjligheter att utöva av kultur i olika delar av landet. Kartläggningen visar att kulturskapare mer än andra yrkesgrupper väljer att etablera sig i storstäderna, säger Fredrik Lindström, utredare.

Rapporten är baserad på registerdata hämtade från Statistiska Centralbyrån (SCB). I rapporten används för första gången Myndigheten för kulturanalys definition av kulturskapare, vilken är baserad på Eurostats definition av kreativa och kulturella näringar.

Rapporten Kulturskapares geografi – en registerstudie kan läsas här.

  • Fredrik Lindström
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 03