Idag publicerar Myndigheten för kulturanalys ny statistik över de offentliga medlen till kultur, som bland annat visar att dessa har ökat med 17 procent sedan 2008, och att de även ökat med 7 procent mätt i kronor per invånare.

De sammanlagda medlen till kultur hos stat, regioner/landsting och kommuner uppgick år 2017 till drygt 28 miljarder kronor. Det motsvarade 2 793 kronor per invånare. Staten och kommunerna stod för den största delen av de offentliga utgifterna för kultur, 44,6 respektive 40,7 procent. Motsvarande siffra för regioner/landsting var 15,7 procent.

Kulturutgifterna ökar nominellt, även när hänsyn tas till inflationen. Kulturutgifternas andel för staten och regionerna/landstingen av de totala utgifterna har varit relativt konstant under perioden 2008–2017. För kommunerna däremot har kulturutgifternas andel av alla kommunala verksamhetskostnader sjunkit med nio procent under samma period.

Rapporten visar att:

  • Statens samlade kulturbudget uppgick 2017 till cirka 12,3 miljarder kronor. Jämfört med 2016 är detta en ökning med 216 miljoner kronor, 1,8 procent, i 2017 års priser. Som andel av statsbudgeten utgjorde kulturområdet omkring 1,3 procent åren 2008–2017.
  • De sammanlagda medlen för kultur i regionerna/landstingen uppgick 2017 till 4,4 miljarder kronor. Jämfört med 2016 är detta en ökning med 262 miljoner kronor, 6 procent, i 2017 års priser. Kulturens andel av samtliga regioner/landstings totala verksamhetskostnader var omkring 1,5 procent åren 2008–2017.
  • Kommunernas sammanlagda kulturutgifter uppgick 2017 till cirka 11,5 miljarder kronor. Jämfört med 2016 är detta en ökning med 23,6 miljoner kronor, 0,2 procent, i 2017 års priser. Kulturens andel av samtliga kommuners totala verksamhetskostnader har minskat från 2,40 procent till 2,17 procent under tioårsperioden 2008–2017.

Moa Olin, ansvarig utredare:
– Årets rapport visar att de totala medlen till kultur stadigt ökat under det senaste decenniet både när det gäller i kronor och utslaget per invånare, –såväl för stat, landsting som kommuner. Däremot har kulturens andel av de offentliga finanserna inte ökat över tid: den har antingen varit stabil, som för staten och landstingen, eller minskat som för kommunerna. Detta beror på att de totala budgetarna som helhet har ökat mer.

I rapporten ​Samhällets utgifter för kultur 2017 publicerar Kulturanalys officiell statistik för statistikområdet samhällets kulturutgifter för år 2017. Med samhällets kulturutgifter avses här de offentliga aktörernas, dvs. statens, regioner/landstings och kommuners, anslag till kultur. I rapporten redovisas statistik för den senaste tio-årsperioden, 2008–2017. Alla jämförelser mellan åren har gjorts i 2017 års priser. Kulturanalys har tidigare publicerat statistik om samhällets kulturutgifter för åren 2010–2016. Ladda ner rapporten ​här.

  • Moa Olin
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 11